REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych BusinessHouse

1) Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, a w przypadku gdy został on zgłoszony na szkolenie to Zgłaszający, rozumiany jako firma / pracodawca / zleceniodawca/ współpracownik, ma obowiązek zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkie zgłaszane osoby.
2) Przesłanie formularza zgłoszenia wraz z akceptację niniejszego Regulaminu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy.
3) Po otrzymaniu formularza BusinessHouse kontaktuje się z osobą wskazaną jako osoba do kontaktu w celu potwierdzenia zawarcia umowy i wpisania na listę uczestników szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. BusinessHouse zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia jeżeli w danym terminie lista uczestników jest już zamknięta.
4) Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia, nie wcześniej niż cztery tygodnie przed szkoleniem, oraz wysłana wraz z informacjami organizacyjnymi na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail osoby do kontaktu.
5) Po dokonaniu wpłaty przez Zgłaszającego BusinessHouse przesyła indywidualne potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na adresy email uczestników szkolenia. Na adres email osoby do kontaktu zostaje wysłana faktura VAT w formie pdf.
6). W przypadku niedokonania wpłaty przez Zgłaszającego w terminie wskazanym na fakturze pro forma BusinessHouse zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.
7) Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
8) Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub na adres email office@businesshouse.pl. Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia do godziny 12:00. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w szkoleniu Zgłaszający zostanie obciążony kosztem 50% wartości zamówienia.  W przypadku braku informacji o rezygnacji, lub rezygnacji w dniu szkolenia, Zgłaszający zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia.
9). Możliwe jest zastępstwo uczestnika szkolenia inną osobą.
10) BusinessHouse zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia BusinessHouse zwraca wpłaconą przez Zgłaszającego kwotę.
11) Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich jest zabronione.
12) W związku z realizacją niniejszej umowy Zgłaszający udostępnia BusinessHouse dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia.

 1. Administratorem danych osobowych jest BusinessHouse z siedzibą w Warszawie, adres: 00-765 Warszawa, al. Wilanowska 7A/32, tel.: +48 22 244 25 42, fax: +48 22 244 25 10, e-mail: iod@businesshouse.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a) wykonania zawartej umowy tj. realizacji szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.  b oraz f „RODO”),
  b) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”),
  c) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
  d) dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
  e) prowadzenia statystyk i badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być w szczególności:
  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  b) hotele – w przypadku rezerwacji noclegu za pośrednictwem Administratora,
  c) kancelarie prawne – w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 6. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe firmy.
 7. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
  a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres w zakresie
  wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  b) w związku z marketingiem produktów i usług własnych przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.
 8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, dostępu do ich treści, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „RODO” przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, o ile uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

13) Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Administrator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez Zgłaszającego udostępnione Administratorowi, w celu realizacji niniejszej umowy, rozumianych jako osoba do kontaktu oraz uczestnik szkolenia
14) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019r.
15) BusinessHouse zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują Zgłaszających, którzy zawarli umowę przed zmianą Regulaminu.

--> POBIERZ REGULAMIN <--

Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

regulamin szkoleŃ
OTWARTych

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin szkoleń otwartych

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywantności