Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest BusinessHouse z siedzibą w Warszawie, adres: 00-765 Warszawa, al. Wilanowska 7A/32,
tel.: +48 22 244 25 42, fax: +48 22 244 25 10, e-mail: iod@businesshouse.pl.
2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f „RODO”),
b) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”),
c) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
e) prowadzenia statystyk i badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).
3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być w szczególności:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
b) biura rachunkowe, kancelarie prawne, hotele.
4. Dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
6. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe.
7. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług własnych przez okres, w którym posiadają przydatność do celu,
w jakim zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.
8. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są:
a) formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Administratora,
b) dane otrzymywane podczas kontaktów telefonicznych i korespondencji e-mail,
c) zapytania ze stron serwisów internetowych wspierających działania marketingowe Administratora.
d) ankiety wypełniane po zakończeniu szkolenia,
e) licencjonowane bazy danych pozyskiwane od wyspecjalizowanych firm zewnętrznych,
f) źródła publicznie dostępne, np. Krajowy Rejestr Sądowy.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
a) żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) żądania przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych art. 21 „RODO”.
10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
11. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Newsletter

Nowe informacje
na stronach prosto
na twoją skrzynk
ę

NEWSLETTER

regulamin szkoleŃ
OTWARTych

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin szkoleń otwartych

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywantności